Deklaracja Dostępności

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie ( w skrócie CWRKDiZ): zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-02-22.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,.
 • Formularze zgłoszeniowe nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych. Niedogodności związane są z korzystania z bezpłatnych formularzy Google.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Pawlak,, e.pawlak@cwrkdiz.leszno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 513 03 67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie zlokalizowane jest w budynku przy ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno, na pierwszym piętrze. Wejście do CWRKDiZ znajduje się z boku budynku. Do wejścia prowadzą dwa stopnie, a dalej schody w klatce schodowej, która prowadzi do korytarza głównego. Brak jest podjazdów dla wózków. W siedzibie CWRKDiZ brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Dostosowanie korytarzy

 • Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym (parter i piętro). Korytarze nie są dostosowane do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostosowanie schodów

 • Na kondygnację prowadzą schody. Na schodach brak jest podjazdów dla wózków. Schody są wyposażone w poręcze.

Dostosowanie wind

 • Brak wind.

Dostępność pochylni

 • Brak pochylni.

Dostępność platform

 • Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

 • Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

 • Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

 • Przed budynkiem, przy ulicy Śniadeckich.

Prawo wstępu z psem asystującym

 • Do siedziby CWRKDIZ można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: e.pawlak@cwrkdiz.leszno.pl; tel. 65 51 30 367). Po dokonaniu zgłoszenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna. Osoby z niepełnosprawnością mające problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą liczyć na pomoc pracowników CWRKDIZ. W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do pomieszczeń CWRKDIZ można skorzystać z poniższych rozwiązań alternatywnych: z wejścia głównego budynku A dedykowanego Powiatowemu Urzędowi Pracy w Lesznie. Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoba z niepełnosprawnością ruchową oczekuje na zejście pracownika CWRKDiZ w poczekalni Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie. Następnie udaje się z pracownikiem CWRKDiZ do sali nr 28/29 znajdującej się na parterze. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 65 513 03 67 i zawiadomienie przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową. Osoba z niepełnosprawnością ruchową ma możliwość skorzystania z toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością znajdującą się po lewej stronie na końcu korytarza. przy wejściu do CWRKDIZ jest dzwonek, z którego można skorzystać w celu przywołania pracownika.

Wpis przypisany do:
OpisOsobaData
Wprowadził informacjęKrzysztof Rusin
Wytworzył informacjęKrzysztof Rusin
Ostatnio modyfikował Krzysztof Rusin
Opis zmianDataModyfikowałPodgląd treści
Zmiana2024.04.15 09:25Krzysztof Rusin40520
Zmiana2024.03.02 07:54Krzysztof Rusin31562